Vatandaşlık Başvurusunun Reddi

basvuru-red-karariVatandaşlık başvurum red edildi ne yapabilirim? sorusunu bugunlerde sıkça rastlamaktayız. Bu nedenle sitemizin bu bölümünde başvurusu reddedilen yabancıların ne gibi hakları olduğunu kaleme alıyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, ülkemizde Vatandaşlık almak her geçen gün daha da zor olmaktadır bunun en önemli nedeni her geçen gün artan Vatandaşlık başvurularıdır.

Başvuru Kriterleri Nelerdir? TC Vatandaşı olmak için öncelikle 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”nunda sayılan şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların sağlanamaması halinde vatandaşlık başvurusu reddedilecektir. Ancak şartların sağlanmasına rağmen “vatandaşlık başvurusunun reddi” halinde yabancının idare mahkemesinde dava açma hakkı vardır.

Genel Red Gerekçesi Nedir? Vatandaşlık başvurusunu inceleyen bakanlık muhtelif gerekçelere istinaden başvuruyu reddedebilmektedir. Uygulamada en çok kullanılan gerekçe ise; 5901 sayılı Kanun 10. ve 16. maddeleridir. Bu maddeler;

(madde 10) “Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.”

(madde 16) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Not 1: Başvurusu reddedilen kişilerin dava açmadan 2. kez vatandaşlık başvurusunda bulunmaları halinde başvuruları tekrar red edilecektir. Bu yüzden red kararının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davasının açılması önem arz etmektedir.

Not 2: Uygulamada madde 16 (a) ve (b) den verilen red kararlarında yabancılar rencide olmakta ve dava açmaktan imtina etmektedir. Oysaki evlilik birliği içerisinde yaşayan ve evlendikten sonra yasalara riayet etmiş kişilere madde 16/b den red verilmemesi gerekmektedir.

Başvurusu Reddedilen Yabancının Hakları Nelerdir? Red kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde red kararının İptali için dava açılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürü süre olup, takip edilmesi önem arz etmektedir. Süre geçtikten sonra dava açma hakkınız sona ermektedir. 2577 sayılı kanun İdari Yargılama Usulu Kanunun 7. vd maddeleri uyarınca “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gündür. Bu süreler, idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.”

İdare Mahkemesinde de Olumlu Karar Alınamazsa Ne Yapılmalı? Bu durumda yabancının İdari Yargının en üst makamı olan Danıştay‘da davayı temyiz etme hakkı bulunmaktadır. Burada 30 günlük süre söz konusudur. 2577 sayılı kanun İdari Yargılama Usulu Kanunun 46. vd maddeleri uyarınca “Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da temyiz edilebilir. Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir.”

Author

2004 yılında kurulan Anka Patent ve Danışmanlık Ltd. Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmadır. Kadromuz Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji mezunlarından oluşmaktadır. Bizleri 0212 243 44 70 ✆ ve 0212 243 44 71 ✆ numaralı telefondan veya 0532 731 89 45 (WhatsApp) hattından ulaşarak, danışmanlık ücretlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.